Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?


PPKZ dniem 1 lipca 2019 roku wchodzi w życie ustawa dotycząca powszechnego, dobrowolnego i prywatnego systemu oszczędzania – Pracownicze Plany Kapitałowe. Od tego dnia pierwsze grupy pracowników będą mogły rozpocząć gromadzenie środków w celu zabezpieczenia dodatkowych wpływów gdy przekroczą wiek emerytalny, określony w ustawie na 60 lat zarówno dla kobiet jak i mężczyzn.

Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów 75% Polaków nie gromadzi środków jako dodatkowego zabezpieczenia na okres emerytalny. Główną podawaną przyczyną jest brak środków na ten cel. Strona rządowa zakłada, że system dodatkowego oszczędzania pozwoli na godne życie po zakończeniu aktywności zawodowej, ponieważ wypłaty z powszechnego systemu ubezpieczeń mogą być niewystarczające.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się ile możesz oszczędzić skorzystaj z naszego kalkulatora PPK!

Więcej o PPK

Podstawowy Zaawansowany
Jakie jest Twoje aktualne wynagrodzenie brutto?
Kiedy chcesz przystąpić do PPK?
Po ukończeniu 60 roku życia możesz dokonać jednorazowej wypłaty części zgromadzonych środków. Kiedy chcesz otrzymać jednorazową wypłatę z PPK?
Jeśli będziesz chciał wypłacić więcej niż 25% zgromadzonych środków, zapłacisz 19% podatku od zysków kapitałowych. Ile procent środków będziesz chciał wypłacić jednorazowo?
Ile procent miesięcznej pensji chcesz odkładać w PPK?
Ile procent Twojej miesięcznej pensji będzie wpłacane przez Twojego pracodawcę?
Jeśli planujesz wypłacić środki w okresie krótszym niż 10 lat zostaniesz obciążony 19% podatkiem od zysków kapitałowych.

Suma zgromadzonych środków:


Jednorazowa wypłata:


Miesięczna wypłata:


Przyrost odłożonych środków:


Udział poszczególnych środków:

Więcej o PPK


Program skierowany jest do ok. 11,5 mln zatrudnionych niezależnie od formy zatrudnienia. Pierwsze grupy pracowników przystąpią do programu 1 lipca 2019 roku. PPK będą tworzone przez pracodawców dla wszystkich zatrudnionych osób, zaś obowiązek zawierania umów o zarządzanie PPK będzie przebiegać zgodnie z poniższą kolejnością:

  • od 1 lipca 2019 r. dla podmiotów, które zatrudniają co najmniej 250 osób,
  • od 1 stycznia 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób,
  • od 1 lipca 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób,
  • od 1 stycznia 2021 r. dla pozostałych podmiotów oraz osób zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych.

Zapis do programu nastąpi automatycznie, natomiast każdy ma prawo się z niego wycofać składając pisemną deklarację do pracodawcy o wycofaniu z PPK. Należy jednak zwrócić uwagę, że co cztery lata pracodawca będzie informował uczestnika PPK, który złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, o ponownym dokonywaniu wpłat. Oznacza to, że jeśli uczestnik PPK będzie chciał zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK, to co 4 lata będzie musiał składać stosowną deklarację. W każdym momencie można się jednak do programu ponownie włączyć.

Wszystkie środki zgromadzone w PPK będą stanowić prywatną własność uczestników. Przewidywana w projekcie ustawy wysokość i struktura składek oraz zachęt fiskalnych w ramach PPK, ma kształtować się następująco:

  • składka powitalna, jednorazowa ze strony państwa – 250 zł,
  • dopłata roczna ze strony państwa – 240 zł,
  • składka podstawowa pracodawcy – 1,5% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
  • składka dodatkowa pracodawcy – do 2,5% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
  • składka podstawowa pracownika – 2,0% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
  • składka dodatkowa pracownika – do 2,0% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Podsumowując łączna minimalna odprowadzana składka (pracodawcy oraz pracownika) będzie zatem wynosić 3,5%, a maksymalna 8%. Składki dokonywane przez pracownika odliczane będą z wynagrodzenia po potrąceniu podatku (netto).

Środki będą przekazywane wyspecjalizowanym instytucjom finansowym, będą to zarejestrowane Polsce Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI), posiadające zgody i zezwolenia na swoją działalność wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Obecnie na rynku obecnych jest ok. 60 takich instytucji, ministerstwo szacuje zaś, że około połowa z nich będzie zainteresowana obsługą PPK. Sposób lokowania środków będzie się opierał o tzw. fundusze zdefiniowanej daty, które stosują różne zasady polityki inwestycyjnej w zależności od wieku uczestnika PPK – im bliżej do terminu uzyskania praw emerytalnych, tym bardziej bezpieczne instrumenty finansowe będą stosowane.

Po przekroczeniu 60 roku życia uczestnik PPK może zdecydować o wypłacie środków. Po takiej decyzji 25% z nich zostanie wypłaconych jednorazowo bez nakładania 19% podatku dochodowego, natomiast pozostała kwota zostanie rozłożona na co najmniej 120 miesięcznych rat (okres 10 letni). W przypadku gdy uczestnik zdecyduje o jednorazowej wypłacie przekraczającej 25% zebranych środków bądź okres wypłat będzie krótszy niż 10 lat, zostanie na niego nałożony 19% podatek dochodowy.